| LV | UK | NY | CET | Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks